EEReditor的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/EEReditor

博文

元宵节快乐|EER邀您共赏最新精彩上线论文

已有 287 次阅读 2023-2-5 11:38 |个人分类:EER论文集锦|系统分类:博客资讯

元宵贺卡.jpg


值此元宵节来临之际,EER恭祝您元宵节快乐,祝愿您身体健康平安、工作顺利如意、生活幸福美满!万家灯火中,EER邀您共赏最新精彩上线论文集锦16篇,欢迎下载和阅读。

EER最新精彩上线论文列表:

1. Recent Progress in High Entropy Alloys for Electrocatalysts

2. Engineering Gas–Solid–Liquid Triple-Phase Interfaces for Electrochemical Energy Conversion Reactions

3. Recent Progress in Surface Coatings for Sodium Ion Battery Electrode Materials

4. Solid-State Electrochemistry and Solid Oxide Fuel Cells: Status and Future Prospects

5. Molecular and Morphological Engineering of Organic Electrode Materials for Electrochemical Energy Storage

6. Catalyst Design for Electrolytic CO2 Reduction Toward Low-Carbon Fuels and Chemicals

7. Atomic Layer Deposition for Electrochemical Energy: from Design to Industrialization

8. Recycling and Upcycling Spent LIB Cathodes: A Comprehensive Review

9. Advances in Graphene Supported Single Atom Catalysts for Clean Energy Conversion

10. Focus on the Electroplating Chemistry of Li Ions in Nonaqueous Liquid Electrolytes: Toward Stable Lithium Metal Batteries

11. Atom Doping Engineering of Transition Metal Phosphides for Hydrogen Evolution Reactions

12. Fuel Cell Reactors for the Clean Cogeneration of Electrical Energy and Value-Added Chemicals

13. Understanding and Control of Activation Process of Lithium-Rich Cathode Materials

14. Recent Advances and Perspectives of Electrochemical CO2 Reduction Toward C2+ Products on Cu Based Catalysts

15. Reevaluating Flexible Lithium-Ion Batteries from the Insights of Mechanics and Electrochemistry

16. Self-Supported Graphene Nanosheet-Based Composites as Binder-Free Electrodes for Advanced Electrochemical Energy Conversion and Storage


文章1

文章题目:

Recent Progress in High Entropy Alloys for Electrocatalysts

作者:

Kun Wang, Jianhao Huang, Haixin Chen, Yi Wang, Wei Yan, Xianxia Yuan*1Shuqin Song*2Jiujun Zhang*3, Xueliang Sun

通讯单位:

1Shanghai Jiao Tong University;2Sun Yat-Sen University; 3Shanghai University

关键词:

High entropy alloys; Electrocatalyst; Structure-composition-activity correlations; Water electrolysis; Fuel cells; Metal-air batteries

引用信息:

Kun Wang, Jianhao Huang, Haixin Chen, Yi Wang, Wei Yan, Xianxia Yuan, Shuqin Song, Jiujun Zhang, Xueliang Sun. Recent Progress in High Entropy Alloys for Electrocatalysts. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 1): 17. https://doi.org/10.1007/s41918-022-00144-8 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00144-8.pdf 

图文摘要:

图文摘要-封面文章.jpg

目录简介:

目录-封面文章.png


文章2

文章题目:

Engineering Gas–Solid–Liquid Triple-Phase Interfaces for Electrochemical Energy Conversion Reactions

作者:

Chen-Chen Weng, Xian‑Wei Lv, Jin‑Tao Ren, Tian‑Yi Ma, Zhong‑Yong Yuan*

通讯单位:

Nankai University

关键词:

Gas–liquid–solid triple-phase interface; Electrocatalysts; Gas-involving electrocatalysis; Energy conversion reactions; Electrochemical energy-related devices

引用信息:

Chen-Chen Weng, Xian-Wei Lv, Jin-Tao Ren, Tian-Yi Ma, Zhong-Yong Yuan. Engineering Gas–Solid–Liquid Triple-Phase Interfaces for Electrochemical Energy Conversion Reactions. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 1): 19. https://doi.org/10.1007/s41918-022-00133-x 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00133-x.pdf 

图文摘要:

图文摘要-文章2.jpg

目录简介:

目录-文章2.png


文章3

文章题目:

Recent Progress in Surface Coatings for Sodium‑Ion Battery Electrode Materials

作者:

Tyler Or, Storm W. D. Gourley, Karthikeyan Kaliyappan, Yun Zheng, Matthew Li, Zhongwei Chen*

通讯单位:

University of Waterloo (Canada)

关键词:

Rate performance; Cycle life; Nanostructured composite; Phosphate; Layered TMO; Polyanionic

引用信息:

Tyler Or, Storm W. D. Gourley, Karthikeyan Kaliyappan, Yun Zheng, Matthew Li, Zhongwei Chen. Recent Progress in Surface Coatings for Sodium-Ion Battery Electrode Materials. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 1): 20, https://doi.org/10.1007/s41918-022-00137-7 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00137-7.pdf 

图文摘要:

图文摘要-文章3.png

目录简介:

目录-文章3.png


文章4

文章题目:

Solid-State Electrochemistry and Solid Oxide Fuel Cells: Status and Future Prospects

作者:

San Ping Jiang*1,2

通讯单位:

1Foshan Xianhu Laboratory of the Advanced Energy Science and Technology Guangdong Laboratory; 2Curtin University (Australia)

关键词:

Solid-state electrochemistry; Solid oxide fuel cells and solid oxide cells; Solid-to-solid contact; Equipotential line; Polarization-induced segregation and interface; Review

引用信息:

San Ping Jiang. Solid-State Electrochemistry and Solid Oxide Fuel Cells: Status and Future Prospects. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 1): 21. https://doi.org/10.1007/s41918-022-00160-8 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00160-8.pdf 

图文摘要:

图文摘要-文章4.jpg

目录简介:

目录-文章4.png


文章5

文章题目:

Molecular and Morphological Engineering of Organic Electrode Materials for Electrochemical Energy Storage

作者:

Zhenzhen Wu, Qirong Liu, Pan Yang, Hao Chen, Qichun Zhang, Sheng Li*1Yongbing Tang*2Shanqing Zhang*3

通讯单位:

1Nanjing Tech University; 2Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Science; 3Grifth University (Australia)

关键词:

Organic electrode; Molecular engineering; Morphological engineering; Reversible capacity

引用信息:

Zhenzhen Wu, Qirong Liu, Pan Yang, Hao Chen, Qichun Zhang, Sheng Li, Yongbing Tang, Shanqing Zhang. Molecular and Morphological Engineering of Organic Electrode Materials for Electrochemical Energy Storage. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 1): 26. https://doi.org/10.1007/s41918-022-00152-8 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00152-8.pdf 

图文摘要:

图文摘要-文章5.png

目录简介:

目录-文章5.png


文章6

文章题目:

Catalyst Design for Electrolytic CO2 Reduction Toward Low-Carbon Fuels and Chemicals

作者:

Yipeng Zang, Pengfei Wei, Hefei Li, Dunfeng Gao*Guoxiong Wang*

通讯单位:

Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

关键词:

Electrocatalytic CO2 reduction reaction; Catalyst design; Structure-performance relationship; Fuels; Chemicals

引用信息:

Yipeng Zang, Pengfei Wei, Hefei Li, Dunfeng Gao, Guoxiong Wang. Catalyst Design for Electrolytic CO2 Reduction Toward Low-Carbon Fuels and Chemicals. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 1): 29. https://doi.org/10.1007/s41918-022-00140-y 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00140-y.pdf 

图文摘要:

图文摘要-文章6.jpg

目录简介:

目录-文章6.png


文章7

文章题目:

Atomic Layer Deposition for Electrochemical Energy: from Design to Industrialization

作者:

Zhe Zhao, Gaoshan Huang, Ye Kong, Jizhai Cui, Alexander A. Solovev, Xifei Li, Yongfeng Mei*1,2

通讯单位:

1Fudan University; 2Yiwu Research Institute of Fudan University

关键词:

Atomic layer deposition; Electrochemical property; Energy storage; Electrocatalysis; Industrialization

引用信息:

Zhe Zhao, Gaoshan Huang, Ye Kong, Jizhai Cui, Alexander A. Solovev, Xifei Li, Yongfeng Mei. Atomic Layer Deposition for Electrochemical Energy: from Design to Industrialization. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 1): 31. https://doi.org/10.1007/s41918-022-00146-6 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00146-6.pdf 

图文摘要:

图文摘要-文章7.jpg

目录简介:

目录-文章7.png


文章8

文章题目:

Recycling and Upcycling Spent LIB Cathodes: A Comprehensive Review

作者:

Nianji Zhang, Zhixiao Xu, Wenjing Deng, Xiaolei Wang*

通讯单位:

University of Alberta (Canada)

关键词:

Hydrometallurgy; Pyrometallurgy; Direct recycling; Upcycling; Spent lithium-ion batteries

引用信息:

Nianji Zhang, Zhixiao Xu, Wenjing Deng, Xiaolei Wang. Recycling and Upcycling Spent LIB Cathodes: A Comprehensive Review. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 1): 33. https://doi.org/10.1007/s41918-022-00154-6 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00154-6.pdf 

图文摘要:

图文摘要-文章8.jpg

目录简介:

目录-文章8.png


文章9

文章题目:

Advances in Graphene‑Supported Single‑Atom Catalysts for Clean Energy Conversion

作者:

Yunkun Dai, Fanrong Kong, Xuehan Tai, Yunlong Zhang, Bing Liu, Jiajun Cai, Xiaofei Gong, Yunfei Xia, Pan Guo, Bo Liu, Jian Zhang, Lin Li, Lei Zhao*1,Xulei Sui*2Zhenbo Wang*1,2

通讯单位:

1Harbin Institute of Technology; 2Shenzhen University

关键词:

Electrocatalysis; Single-atom catalysts; Graphene; Fuel cells; Water splitting; Carbon dioxide conversion

引用信息:

Yunkun Dai, Fanrong Kong, Xuehan Tai, Yunlong Zhang, Bing Liu, Jiajun Cai, Xiaofei Gong, Yunfei Xia, Pan Guo, Bo Liu, Jian Zhang, Lin Li, Lei Zhao, Xulei Sui, Zhenbo Wang. Advances in Graphene Supported Single Atom Catalysts for Clean Energy Conversion. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 2): 22. https://doi.org/10.1007/s41918-022-00142-w 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00142-w.pdf 

图文摘要:

9-图文摘要-封面文章.jpg

目录简介:

9-目录-封面文章.png


文章10

文章题目:

Focus on the Electroplating Chemistry of Li Ions in Nonaqueous Liquid Electrolytes: Toward Stable Lithium Metal Batteries

作者:

Hongmei Liang, Li Wang, Li Sheng, Hong Xu, Youzhi Song, Xiangming He*

通讯单位:

Tsinghua University

关键词:

Lithium dendrites; Nucleation; Growth; Inhomogeneity; Formation mechanism; Regulation strategies

引用信息:

Hongmei Liang, Li Wang, Li Sheng, Hong Xu, Youzhi Song, Xiangming He. Focus on the Electroplating Chemistry of Li Ions in Nonaqueous Liquid Electrolytes: Toward Stable Lithium Metal Batteries. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 2): 23. https://doi.org/10.1007/s41918-022-00158-2 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00158-2.pdf 

图文摘要:

10-图文摘要-文章2.jpg

目录简介:

10-目录-文章2.png


文章11

文章题目:

Atom Doping Engineering of Transition Metal Phosphides for Hydrogen Evolution Reactions

作者:

Huawei Bai, Ding Chen, Qianli Ma, Rui Qin, Hanwen Xu, Yufeng Zhao, Junxin Chen, Shichun Mu*1,2

通讯单位:

1Wuhan University of Technology; 2Foshan Xianhu Laboratory

关键词:

Transition metal phosphides; Electrocatalyst; Atom doping engineering; Hydrogen production; Hydrogen evolution reaction

引用信息:

Huawei Bai, Ding Chen, Qianli Ma, Rui Qin, Hanwen Xu, Yufeng Zhao, Junxin Chen, Shichun Mu. Atom Doping Engineering of Transition Metal Phosphides for Hydrogen Evolution Reactions. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 2): 24. https://doi.org/10.1007/s41918-022-00161-7 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00161-7.pdf 

图文摘要:

11-图文摘要-文章3.jpg

目录简介:

11目录-文章3.png


文章12

文章题目:

Fuel Cell Reactors for the Clean Cogeneration of Electrical Energy and Value-Added Chemicals

作者:

Fengzhan Si, Subiao Liu, Yue Liang, Xian‑Zhu Fu*, Jiujun Zhang, Jing‑Li Luo*

通讯单位:

Shenzhen University

关键词:

Cogeneration; Fuel cell reactors; Value-added chemicals; Electrical power generation; Environmental friendliness

引用信息:

Fengzhan Si, Subiao Liu, Yue Liang, Xian Zhu Fu, Jiujun Zhang, Jing Li Luo. Fuel Cell Reactors for the Clean Cogeneration of Electrical Energy and Value-Added Chemicals. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 2): 25. https://doi.org/10.1007/s41918-022-00168-0 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00168-0.pdf 

图文摘要:

12-图文摘要-文章4.png

目录简介:

12目录-文章4.png


文章13

文章题目:

Understanding and Control of Activation Process of Lithium-Rich Cathode Materials

作者:

Tongen Lin, Trent Seaby, Yuxiang Hu*1, Shanshan Ding, Ying Liu, Bin Luo, Lianzhou Wang*2

通讯单位:

1Beijing University of Technology; 2The University of Queensland

关键词:

Li-rich cathode materials; Activation; Compositional control; Elemental substitution; Chemical treatment

引用信息:

Tongen Lin, Trent Seaby, Yuxiang Hu, Shanshan Ding, Ying Liu, Bin Luo, Lianzhou Wang. Understanding and Control of Activation Process of Lithium-Rich Cathode Materials. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 2): 27. https://doi.org/10.1007/s41918-022-00172-4 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00172-4.pdf 

图文摘要:

13-图文摘要-文章5.png

目录简介:

13目录-文章5.png


文章14

文章题目:

Recent Advances and Perspectives of Electrochemical CO2Reduction Toward C2+ Products on Cu‑Based Catalysts

作者:

Xiaodeng Wang, Qi Hu*, Guodong Li, Hengpan Yang, Chuanxin He*

通讯单位:

Shenzhen University

关键词:

CO2RR; Raman spectrum; Active phases; Formation pathways; Reaction mechanisms; Copper; DFT calculations

引用信息:

Xiaodeng Wang, Qi Hu, Guodong Li, Hengpan Yang, Chuanxin He. Recent Advances and Perspectives of Electrochemical COReduction Toward C2+Products on Cu Based Catalysts. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 2): 28. https://doi.org/10.1007/s41918-022-00171-5 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00171-5.pdf 

图文摘要:

14-图文摘要-文章6.jpg

目录简介:

14-目录-文章6.png


文章15

文章题目:

Reevaluating Flexible Lithium-Ion Batteries from the Insights of Mechanics and Electrochemistry

作者:

Qi Meng, Shuaifeng Lou*, Baicheng Shen, Xin Wan, Xiangjun Xiao, Yulin Ma, Hua Huo, Geping Yin*

通讯单位:

Harbin Institute of Technology

关键词:

Flexible lithium-ion batteries; Mechanical failure; Electrochemical failure; Design and manufacture; Mechanics and electrochemistry

引用信息:

Qi Meng, Shuaifeng Lou, Baicheng Shen, Xin Wan, Xiangjun Xiao, Yulin Ma, Hua Huo, Geping Yin. Reevaluating Flexible Lithium-Ion Batteries from the Insights of Mechanics and Electrochemistry. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 2): 30. https://doi.org/10.1007/s41918-022-00150-w 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00150-w.pdf 

图文摘要:

15-图文摘要-文章7.jpg

目录简介:

15-目录-文章7.png


文章16

文章题目:

Self-Supported Graphene Nanosheet-Based Composites as Binder-Free Electrodes for Advanced Electrochemical Energy Conversion and Storage

作者:

Bowen Ren, Hao Cui*Chengxin Wang*

通讯单位:

Sun Yat-sen University

关键词:

Binder-free electrodes; Self-supported; Vertically aligned; Graphene nanosheet; Energy conversion and storage

引用信息:

Bowen Ren, Hao Cui, Chengxin Wang. Self-Supported Graphene Nanosheet-Based Composites as Binder-Free Electrodes for Advanced Electrochemical Energy Conversion and Storage. Electrochem. Energy Rev., 2022, 5(Suppl 2): 32. https://doi.org/10.1007/s41918-022-00138-6 

全文链接:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41918-022-00138-6.pdf 

图文摘要:

16-图文摘要-文章8.jpg

目录简介:

16-目录-文章8.png


关于我们

Electrochemical Energy Reviews (《电化学能源评论(英文)》,简称EER),该期刊旨在及时反映国际电化学能源转换与存储领域最新进展。EER是全球首本专注电化学能源的英文综述性期刊。EER覆盖化学能源转换与存储所有学科,包括燃料电池、锂电池、金属离子电池、金属-空气电池、超级电容器、制氢-储氢、CO2转换等。EER为季刊,每年3月、6月、9月以及12月出版。创刊号在2018年3月正式出版。

2018年6月,经过激烈角逐(87选20),EER成功入选由中国科协、财政部、教育部、国家新闻出版署、中国科学院、中国工程院等六部门联合实施的中国科技期刊国际影响力提升计划D类项目,进入新刊国家队阵列。

EER于2020年8月被SCIE正式收录;2021年6月,被EI和Scopus同时正式收录;2022年5月,被CSCD收录;2022年6月,入选《科技期刊世界影响力指数(WJCI)报告》2021版;2022年6月发布的JCR影响因子为32.804, 在全球电化学领域排名蝉联第一;2022年6月发布的爱思唯尔CiteScore 为41.9,3个学科(材料科学、电化学、化学工程)排名均为第一。目前文章篇均下载量超过5,400次。


欢迎关注和投稿

期刊执行严格的同行评议,提供英文润色、图片精修、封面图片设计等服务。欢迎关注和投稿。


联系我们

E-mail: eer@oa.shu.edu.cn

Tel.: 86-21-66136010

SpringerWeb: https://www.springer.com/journal/41918

ShuWeb: http://www.eer.shu.edu.cn

WeChat: ElectrochemicalEnergyReviews

Wechat QR code.jpg

长按/扫描关注EER微信公众号https://m.sciencenet.cn/blog-3390413-1374937.html

上一篇:EER 2022年第4期已上线,敬请关注!

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2023-3-28 00:40

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部